Lärarhandledning - Hot & risker

Ingången Hot & risker   i elevdelen tar upp aktuella hot och risker mot samhällets och individens säkerhet. Lärarsidorna är indelade efter de områden som tas upp i elevdelen: Konflikter, terrorism, naturkatastrofer och extremt väder, epidemier och epizootier, organiserad brottslighet och farliga ämnen.    

Avsnittet Hot och risker ger möjlighet att skapa breda och tvärvetenskapliga diskussioner om hur olika hot och risker uppstår och om potentiella konsekvenser för olika sektorer av samhället och för den enskilde individen.

Texterna syftar till att öka kunskapen om och intresset för samhällets sårbarhet och säkerhet, men också till insikten om det moderna samhällets struktur och sårbarhet. Hur globaliseringen påverkar det regionala och lokala säkerhetsläget.

Avsnittet tar upp faktorer som miljöpåverkan och naturkatastrofer, geografisk lokalisering och religiös påverkan i konflikter, den organiserade brottslighetens konsekvenser liksom kemiska och nukleära hot och kan därför fungera som underlag inom flera olika ämnen.

Innehållet kan användas i undervisningen i ämnen som exempelvis berör samhällets utformning, mänsklig dialog, handelspolitik, integrationspolitik och försvarets roll.