Epidemier och epizootier

I en globaliserad värld med gränslösa flöden av bland annat varor och tjänster ökar riskerna för att både drabbas och sprida smitta vidare. Omfattande pandemier kan försvaga samhällen och påverka säkerhetspolitiken.

Historieböckerna är fyllda med exempel på sjukdomar som drabbat befolkningar och skördat mängder av liv. I Sverige, med modern sjukvård och forskning, har flera smittsamma sjukdomar utrotats och utgör inte längre något hot mot samhället.

Men det finns fortfarande länder i världen där allvarliga smittsamma sjukdomar härjar och försvagar samhällen. Samtidigt medför den ökade rörligheten att vi exempelvis tar med oss tropiska sjukdomar till Sverige efter en utlandsresa.

Isolering av individer som bär på smittsamma sjukdomar är en viktig förutsättning för att inte sprida smitta vidare. Men i vår rörliga värld kan smittade individer på mycket kort tid exponeras mot ett stort antal människor och dessutom förflytta sig över nationsgränserna. Därmed är sjukdomar och epidemier av stor vikt för det internationella samfundet eftersom det kräver ett globalt samarbete för att förhindra och motverka.

Resistenta bakterier

I tysthet pågår också en evolution där bakterier anpassar sig för att överleva de hot som de utsätts för, exempelvis antibiotika och ger därmed upphov till resistenta bakterier som riskerar att bli ett hot mot mänskligheten när traditionell behandling inte längre hjälper mot våra vanligaste sjukdomar.

När nya sjukdomar uppstår är det väldigt viktigt att man lyckas isolera de individer som bär på sjukdomen så att den inte sprids vidare, men med det moderna samhällets transports- och kommunikationsmedel är detta en enorm uppgift.

Översikt av innehållet i temat Epidemier och epizootier

Epidemier och smittsamma sjukdomar

Smittsamma sjukdomar känner inga gränser. Människor reser allt oftare och längre och sjukdomarna reser med dem. Utbrott av infektioner är ett globalt problem. I ett utvecklat land som Sverige, med en hög sjukvårdsstandard, är det jämförelsevis ganska få som blir sjuka i olika infektioner. Bioterrorism, resistens mot antibiotika, virusepidemier och nya infektionssjukdomar är ändå möjliga hot mot folkhälsan.

Antibiotikaresistens

Problemet med antibiotikaresistens är inte bara begränsat till sjukvårdssektorn, utan berör hela samhället. Bakterier som utvecklat motståndskraft mot antibiotika är ett växande folkhälsoproblem som orsakar ökad sjuklighet och dödlighet.

Zoonoser och epizootier

Smittsamma sjukdomar hos djur kan vara ett hot mot såväl djurs som människors hälsa. I takt med att människor, djur, foder och animaliska produkter transporteras allt längre och oftare, ökar riskerna för att mer omfattande epidemier och zoonoser ska bryta ut.