Fakta för lärare: Hot & risker

Dagens hot och risker känner inga nationsgränser. Individer och samhällen är ständigt utsatta för olika hot och risker. Drabbas samhället av allvarliga störningar kan det få långtgående konsekvenser för viktiga funktioner som energi- och vattenförsörjning, transsporter och it. Det i sin tur kan drabba individen hårt.

Att kunna förutse och  tolka de hot och risker som finns är viktigt för att kunna bygga en beredskap för att hantera allvarliga samhällskriser och för att minska samhällets sårbarhet. Kunskap om konsekvenserna av klimatförändringarna är exempelvis avgörande för att världens stater ska kunna anpassa sina samhällen så att de kan stå emot de påfrestningar som hotar.

Att olika sorters hot och risker kan vara mer förutsägbara eller enklare att avvärja än andra kan verka självklart, men utan en mer djupgående kunskap och analys är det svårt för beslutsfattare, myndigheter, kommuner och individer att  veta hur man ska agera i ett förebyggande skede.

Konflikter

I en konflikt mellan två stater har regeringar och statsöverhuvuden ofta ett direkt politiskt ansvar att föra dialoger i hopp om att lösa de grundläggande tvisterna. Men i en konflikt inom landets egna gränser krävs helt andra verktyg. Polis kan tillkallas för att upprätthålla lag och ordning, inrikespolitiska debatter kan arrangeras och politiska beslut kan fattas för att minimera konflikter av olika slag.

Terrorism 

Trots det senaste decenniets fokusering på terrorism och terrorhot finns det ingen allmänt accepterad definition av begreppet terrorism. Det är upp till varje aktör eller stat att själv definiera begreppt.

Detta medför att olika stater kan ha olika syn på vem som är frihetskämpe och vem som är terrorist. En tämligen etablerad definition är dock att motstånd går över till terrorism när oskyldiga människor drabbas av ett planerat våld vars syfte är att skapa rädsla och politisk-, ekonomisk- och/eller sociala förändringar.

Terrorismen är inget nytt fenomen, men vad kan vi göra för att skydda  samhället från framtida attacker utan att göra avkall på öppenhet och demokrati?  

Efter terrordåden i USA den 11 september 2001 hamnade terrorhot i fokus på ett helt nytt sätt, men vad innebär egentligen begreppet terrorism? Många menar att terrorismens spridning är ett tecken på att världens ledare har missat att reagera på tydliga globala trender och att fattigdom och orättvisor har bidragit till den utveckling vi nu ser.