Klimat och väder

På sidorna om klimat och väder finns texter från SMHI om vilka hot och risker som följer med klimatförändringarna.

Översikt av innehållet i temat Klimat och väder

Klimatförändringens konsekvenser för samhället

De konsekvenser klimatförändringarna för med sig är många, omfattande och delvis dåligt kända. Klimatanpassningsåtgärder kommer att behövas inom de flesta samhällssektorer.

Hantera framtida risker kopplade till klimatförändring

De risker som förknippas med att klimatet förändras kan hanteras genom att minska klimatpåverkan och genom att klimatanpassa. Bägge delar behövs.

Extremt väder

Klimatet består inte enbart av medelvärden och säsongsmässiga variationer. Även mer sällsynta händelser med extremt väder hör till klimatet. Extremer är ofta lokala även om t.ex. kraftiga stormar, värmeböljor och köldknäppar kan täcka stora arealer och även sträcka ut sig över tiden.

Stormskador i framtiden

Det gångna decenniets kraftiga stormar och dess effekter väcker frågor om den pågående klimatförändringen och hur den kommer att påverka förekomsten av extremt väder. Blir det värre i framtiden? ormar, värmeböljor och köldknäppar kan täcka stora arealer och även sträcka ut sig över tiden.

Framtida översvämningar vid sjöar och vattendrag

En framtida ökning av temperatur och nederbörd medför även förändringar i vattenflöden. Vissa delar av landet beräknas få minskade extrema vattenflöden medan de i andra delar väntas öka.

Luftföroreningar i framtida klimat

I ett förändrat framtida klimat kan luftföroreningar komma att bli mer långlivade. Koncentrationen av föroreningar i atmosfären ökar och spridningen blir också annorlunda jämfört med idag - något som kan sätta nuvarande syn på utsläppsminskningar ur spel.