Geografi

Kursen Geografi 1, 100 p

Exempel på centralt innehåll:

1. Jordens naturgeografiska och geologiska byggnad, utveckling och förändring över tid och rum. Processer i mark, vatten och luft, hur de samverkar och ger upphov till varierande naturlandskap på jorden samt hur och varför de förändras över tid. Människans användning och omvandling av naturlandskapet och utveckling av olika kulturlandskap över tid. Analys av naturliga hot, risker och samhällets sårbarhet.

2. Människans behov av naturresurser över tid. Resurstillgångar och resursernas ojämna fördelning samt konsekvenser av samhällets resursanvändning. Samband mellan odlingsbar mark, livsmedelsproduktion, politisk ekologi och lokal utveckling. Energiomställning, förnybara energitillgångar och ny teknik samt lokal, regional och global samhällsutveckling.

3. Den globala spelplanen och lokal utveckling. Samband mellan befolkningsutveckling, resurstillgång, resursanvändning och intressekonflikter. Etiska frågor kopplade till konkurrensen om jordens resurser, alternativa och möjliga vägar till social rättvisa och hållbar utveckling.

Inom dessa utbildningsmål finns tydliga kopplingar med texter som klimat och väder, epidemier och eptizootier, multinationella företag och världsbanken, hur vatten och klimatförändringar påverkar konflikter samt de texter som belyser basen i mänsklig säkerhet. I samband med dessa ämnen finns det goda anledningar att knyta an även till de närliggande texterna.