Hälsa och Naturbruk

Kursen Hälsopedagogik, 100 p 

Exempel på centralt innehåll:

1. Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter.

2. Olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå.

3. Kriser och krishantering.

4. Lagar, mål, andra bestämmelser och överenskommelser för folkhälsoarbete på internationell, nationell och lokal nivå.

Här kan man tänka sig att fokusera framförallt på samhällets krisberedskap och mänsklig säkerhet. Hela krishanteringskategorin berör de nämnda utbildningsmålen och utgör på så vis en naturlig grund för att diskutera folkhälsoarbeten både nationellt och internationellt. För de elever som uppvisar särskilt intresse för ämnet bör även uppmuntras till att ta del utav materialet som behandlar vidare utbildning.

Kursen Naturbruk, 200 p

Exempel på centralt innehåll:

1. Arbetsmiljö och säkerhetsfrågor samt skyddsarbete och skyddsronder.

2. Första hjälpen.

3. Elarbeten enligt lagar och andra bestämmelser om elsäkerhet.

4. Brandskydd, brand och brandbekämpning.

5. Naturolyckor, till exempel översvämningar, ras och stormar. 

Här kan nämnas texterna om klimat och väder och till viss del även samhällets krisberedskap. MSB:s webbplats,www.dinsakerhet.se, tar upp brandskydd, brand och brandbekämpning samt första hjälpen.