Historia

Ur ämnets syfte:

"Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin historiska bildning och förmåga att använda historia som en referensram för att förstå frågor som har betydelse för nuet och framtiden, samt för att analysera historiska förändringsprocesser ur olika perspektiv."

Kurserna Historia 1a1, 50 p/1b, 100 p

Relevant centralt innehåll:

1. Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.

Inom detta område kan material från samtliga ämneskategorier på webbplatsen användas då de alla på olika sätt knyter an till den historiska utvecklingen, förändrade förutsättningarna, hot och skydd. Det kan vara relevant att använda texter om försvarets förändrade roll, konfliktmönstrets förändring, organiserad brottslighet & terrorism, mänsklig säkerhet eller internationella organisationer för att bara nämna några områden.

Kursen Historia 2a

Exempel på centralt innehåll:

1. Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen, till exempel lokalhistoria, global migration och kulturmöten, olika historiska världsbilder, synen på jämställdhet och människors värde samt resursutnyttjande och människors förhållande till naturen.

Här kan man, utöver det som nämdes ovan, framförallt använda den information som finns relaterat till konflikterna på Världskartan. De övriga ämneskategorierna kan användas som förklarande texter eller som underlag för reflektioner. Det kan oclså vara av värde att lyfta in debatten om det internationella systemets struktur och diskutera säkerhet i världen och globaliseringens effekter.