Naturkunskap

Ur ämnets syfte:

"Genom att få diskutera och utforska frågor med samhällsanknytning ska eleverna ges möjlighet att befästa, fördjupa och utveckla naturvetenskapliga kunskaper för att kunna möta, förstå och påverka sin samtid."

Kurserna Naturkunskap 1a1, 50 p/1b, 100 p

Relevant centralt innehåll: 

1. Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.

2. Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Inom detta område går det att använda sig av de texter som handlar om hur konflikter påverkas av fattigdom, vatten, klimatförändringar och globaliseringen. Här ingår även avsnitten om naturkatastrofer och extrema väder samt epidemier och epizootier. Genom att göra anknytningar till FN:s miljöarbete kan även paralleller dras med just internationella organisationer och mänsklig säkerhet.

Innehåll som återfinns i 1b men inte 1a1  

1. Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, till exempel i fråga om träning, kost, droger, konsumtion och påverkan på miljön. Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna.

Här ingår framförallt det material som finns om media, kanske främst avsnittet om källkritik, men även texten om hur globaliseringsprocessen och klimatförändringar påverkar det internationella säkerhetsläget.