Samhällskunskap

Ur ämnets syfte:

”I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna inklusive barns och ungdomars rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter.”… ”Dessutom ska undervisningen bidra till att skapa förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhällslivet.”

Kurserna Samhällskunskap 1a1, 50 p/1b, 100 p

Relevant centralt innehåll:

1. Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Mediers innehåll och nyhetsvärdering i samband med frågor om demokrati och politik.

2. De mänskliga rättigheterna, vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.

3. Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet för civila i väpnade konflikter.

Här innefattas allt innehåll ur kategorin Säkerhetspolitik direkt eller indirekt. Dessutom är det av stort vikt att känna till samhällets informationssäkerhet för att kunna få större förståelse för den digitala teknikens möjligheter att påverka det vardagliga samhället. Mänsklig säkerhet och dess relationer till Förenta nationernas arbete är särskilt viktiga för genomförandet utav det andra och tredje utbildningsmålet.

Kursen Internationella relationer, 100 p

Exempel på centralt innehåll:

1. Olika aktörer, deras mål och medel samt hur dessa samspelar inom utrikes- och säkerhetspolitik. Den moderna nationalstatens utmaningar som en internationell aktör.

2. Orsaker till och följder av samarbeten och konflikter

3. Internationell rätt. Möjligheter och svårigheter med att säkerställa såväl staters som individers rättigheter och säkerhet. Grundläggande internationella konventioner om mänskliga fri- och rättigheter och olika aktörers möjlighet till tillämpning.

4. Globaliseringens betydelse för individer, grupper och samhällen samt möjligheter och utmaningar för miljö och resursfördelning.

De två områden att prioritera för dessa utbildningsmål skulle kunna vara internationell säkerhet, med dess underkategorier som stämmer väl överens med innehållet i kursen, konflikter & terrorism, försvarets internationella arbete samt texterna som berör internationella domstolen & internationella brottsmålsdomstolen, men även andra internationella organisationer i stort.