Lärarhandledning - Krisberedskap

Ingången Krisberedskap i elevdelen handlar om hot och risker mot samhällets och individens säkerhet och om vår beredskap att förebygga och hantera kriser och krig. Lärarsidorna är indelade efter de områden som tas upp i elevdelen: Vad är en kris?, samhällets krisberedskap, samhällets informationssäkerhet, europeisk och internationell beredskap och utbildning.

Området Krisberedskap ger möjlighet till breda och tvärvetenskapliga diskussioner om vad som är en kris, hur en kris kan uppstå och hur samhället kan arbetar med att bygga upp en förmåga att hantera kriser när de väl inträffar.

Texterna om krisberedskap i elevdelen syftar till att ge kunskap om samhällets sårbarhet och säkerhet. De syftar också till att ge en förståelse för hur olika faktorer kan påverka säkerheten i ett samhälle och på hur olika strukturer och aktiviteter ständigt påverkar säkerhetsläget, från global till lokal nivå.

Området innefattar frågor om nationell och internationell civil eller fredstida krishantering kommer temat in under samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion i ämnet samhällskunskap.