Internationell krisberedskap

Avsnittet Internationell krisberedskap handlar om internationell samverkan vid större kriser och katastrofer.

Översikt av innehållet i tema Internationell krisberedskap

EU:s civilskyddsmekanism

EU-länderna har kommit överens om att hjälpas åt i händelse av katastrofer. Därför har man ett centrum för samordning av katastrofberedskap, ERCC (Emergency Response Coordination Centre). Det organiseras av EU-kommissionen och är tillgängligt dygnet runt. Vid en katastrof kan det drabbade landets beredskapsmyndighet vända sig till detta centrum som i sin tur undersöker med övriga länder vilka resurser som finns att tillgå

Krishantering på EU-nivå

EU kan utföra krishanteringsinsatser i länder utanför EU. Operationerna kan vara både militära och civila. Det kan bland annat ske genom fredsbevarande insatser, polisuppdrag och militär krishantering.

Krishantering i fredsbevarande insatser

Den civila krishanteringen är på väg att bli en allt viktigare del av de fredsbevarande insatserna. I dag kan det ibland vara svårt att dra en gräns mellan vad som är militära och civila uppgifter.

OCHA

Efter det första Gulfkriget var ett par miljoner människor på flykt i och omkring Irak. Ett stort antal organisationer arbetade för att hjälpa flyktingarna, men utan ordentlig samordning med resultatet att många inte fick den hjälp de behövde. Därför bestämde sig FN för att försöka förbättra samordningen av katastrofhjälpen.

Internationella hjälpinsatser

Dygnet runt, året runt, är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSB berett att skicka personal och utrustning till konflikt- eller katastrofdrabbade områden. Oavsett var i världen de ligger.