Lärarhandledning - Säkerhetspolitik

Ingången Säkerhetspolitik i elevdelen tar upp flera aspekter av säkerhet. Lärarsidorna är indelade efter de områden som tas upp i elevdelen: Svensk säkerhet, europeisk säkerhet, internationell säkerhet, internationella organisationer, mänsklig säkerhet och media.

Inom området säkerhetspolitik finns det stora möjligheter att skapa breda och tvärvetenskapliga diskussioner om hur och varför olika politiska situationer uppstår och vilka konsekvenserna blir för samhället och för den enskilda individen.

Texterna om säkerhetspolitik strävar efter att öka kunskapen och intresset för frågor om samhällets sårbarhet och säkerhet samt om den politik som utövas i säkerhetspolitiska syften.

Texterna tar upp faktorer som nationell och internationell säkerhet, europeiska och globala samarbetsprojekt, folkrättsliga grunder och värden samt medias påverkan.

Innehållet kan användas i undervisningen i ämnen som exempelvis berör samhällets utformning, mänsklig dialog, handelspolitik, integrationspolitik och försvarets roll.