Internationell säkerhet

Avsnittet om internationell säkerhet omfattar politiska frågeställningar som har lyfts från den nationella nivån till en multilateral nivå. Naturkatastrofer, globala epidemier, fattigdom, svält och klimatförändringar är bara några av de utmaningar som ständigt diskuteras inom det internationella samfundet.

Översikt av texter inom temat Internationell säkerhet

Det internationella systemet

Politik handlar bland annat om hur makt utövas och beslut fattas. Internationell politik brukar ofta beskrivas som mellanstatlig, även om det finns många andra viktiga aktörer än stater i det internationella systemet.

Säkerhet i världen

Antalet väpnade konflikter i världen minskar. I dag är det vanligare att hoten mot internationell säkerhet beror på den interna situationen i en stat, än konflikter mellan stater.

Globalisering

Globaliseringen har "krympt" världen och ändrat många människors sätt att leva. Den har också förändrat säkerhetspolitiken och gjort det allt svårare att skilja på nationell och internationell säkerhet.

Krig eller samarbete

Länder som är oense eller i konflikt med vandra kan lösa sina problem på fredlig väg genom förhandlingar och samarbete. Men de kan också hamna i krig.

Orsaker till krig

Krig är förödande, för människan, för miljön, för hela staters existens. Ändå krigar vi. Att stater hamnar i väpnade konflikter har flera orsaker, bland annat politiska eller att någon ändå ytterst tjänar på det.