Foto: Jörgen Welter - Försvarets Bildbyrå

Internationella organisationer

Avsnittet Internationella organisationer beskriver organisationers framväxt och inflytande i världen. Texterna beskriver bland annat hur globaliseringen fortskridit i allt snabbare takt och hur allt fler internationella organisationer har bildats. Det finns också texter om FN och Nato som utgör de främsta organisationerna i världen vad gäller politisk makt och påverkan.

Översikt av innehållet i temat Internationella organisationer

EU

Samarbetet inom EU kring utrikes- och säkerhetspolitiska frågor har fördjupats under de senaste tio åren. Samarbetet och beslutsfattandet är mellanstatligt, vilket betyder att medlemsländerna måste vara eniga för att kunna agera. Varje enskilt land har vetorätt.

På sidorna om EU finns fördjupande texter om Lissabonfördraget, EU:s utrikes- och säkerhetspolitik samt civil-militär samverkan i EU.

FN

Att skapa fred. Det är och har varit Förenta Nationernas inte så obetydliga huvuduppgift sedan organisationen bildades efter andra världskrigets slut 1945.

På sidorna om FN finns fördjupande texter om Internationella domstolen, Internationella brottmålsdomstolen, Milleniemålen, UNHCR och WHO.

Nato

Nato är en försvarsallians mellan 28 länder i Nordamerika och Europa. Nato bildades 1948 efter andra världskriget med syfte att upprätta säkerhetsgarantier för länderna på båda sidor om Atlanten. En grundprincip var att ett angrepp på ett Natoland är ett angrepp på hela Nato.

OSSE

OSSE (Organization for Security and Co-operation in Europe) är världens största regionala säkerhetsorganisation med medlemmar runt hela jordklotet. Och en nästan lika bred verksamhet.

Arabförbundet

Arabförbundet är en regional organisation som vill främja dialog och samarbete mellan de arabiska länderna i Nordafrika och Mellanöstern. Trots att samarbetet bygger på gemensamma kulturella och religiösa tillhörigheter råder stor oenighet bland medlemsländerna.

Afrikanska Unionen

På samma sätt som Europa har EU har Afrika AU. Men det återstår ännu mycket arbete innan det går att tala om en integrerad afrikansk union, liknande den europeiska.

Världsbanken

Nästan alla världens länder är medlemmar i Världsbanken. Men det är de rika länderna som bestämmer, dock mindre idag än tidigare.

WTO

Samarbetet inom världshandelsorganisationen WTO ska leda till ökad frihandel, mindre protektionism och bättre ordning inom den internationella handeln. Det är i alla fall tanken.

NGO:s

I takt med att nationalstaternas roll minskar, får icke-statliga organisationer allt större betydelse i internationell politik. Under de senaste decennierna har antalet dessutom mångdubblats.

Multinationella företag

Multinationella företag är viktiga aktörer på den internationella arenan. Förutom att de svarar för en betydande del av världshandeln, kan de påverka hur såväl nationella regeringar som internationella organisationer agerar.